การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์การประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
Invitation for of Annual General Meeting for the year 2016 of Trust Unit Holders