การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผู้ถือหน่วยทรัสต์ส่งคำถามหรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563