การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์การประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
Invitation for of Annual General Meeting for the year 2019 of Trust Unit Holders

การประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
Invitation for of Annual General Meeting for the year 2018 of Trust Unit Holders

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์