ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  สำนักงานประกันสังคม 55,017,500 27.24
2.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 30,300,000 15.00
3.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,020,500 11.40
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 9,499,900 4.70
5.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,000,000 2.48
6.  DBS Bank Ltd. 2,575,800 1.28
7.  นาย วุฒิชัย เผอิญโชค 2,000,000 0.99
8.  นาง สุธี สิริสิทธิโชติ 1,500,000 0.74
9.  นาย ประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์ 1,300,000 0.64
รวมทั้งหมด 130,213,700 64.46
อื่นๆ 71,786,300 35.54