ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  สำนักงานประกันสังคม 55,017,500 27.24
2.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 30,300,000 15.00
3.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,408,800 11.59
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 9,499,900 4.70
5.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,000,000 2.48
6.  นาย วุฒิชัย เผอิญโชค 2,000,000 0.99
7.  MR. PETER ERIC DENNIS 1,988,500 0.98
8.  นาง สุธี สิริสิทธิโชติ 1,500,000 0.74
9.  นาย ประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์ 1,100,000 0.54