ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. สำนักงานประกันสังคม 53,483,800 26.48
2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 30,300,000 15.00
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,408,800 11.59
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,000,000 2.48
5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH 3,710,600 1.84
6. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC 3,184,400 1.58
7. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR 2,604,900 1.29
8. นายนพพร บุญลาโภ 2,000,000 0.99
9. นายวุฒิชัย เผอิญโชค 2,000,000 0.99
10. นางสุธี สิริสิทธิโชติ 1,500,000 0.74
11. นายประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์ 1,100,000 0.54