ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  สำนักงานประกันสังคม 55,017,500 27.24
2.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 30,300,000 15.00
3.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,387,700 11.58
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 9,499,900 4.70
5.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,000,000 2.48
6.  Mr. Perter Eric Dennis 2,089,100 1.03
7.  นาย วุฒิชัย เผอิญโชค 2,000,000 0.99
8.  นาง สุธี สิริสิทธิโชติ 1,500,000 0.74
9.  นาย ประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์ 1,118,800 0.55
อื่นๆ 72,087,000 35.69