นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจำกัด

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครั้งต่อรอบปีบัญชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครั้งต่อรอบปีบัญชีได้ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเริ่มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกำไรเพียงพอที่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว)


  อนึ่ง กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนี้ให้หมายถึงกำไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่งสามารถหักการชำระคืนเงินต้นจากการกู้ยืม และภาระผูกพันอื่นที่ถึงกำหนดชำระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี)

 2. ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

 3. ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

  ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution)

  ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30)วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

  เงื่อนไขเพิ่มเติม:

  ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี การกำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ในรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10) บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป

 4. ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution)

  ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution) (หากมี) ภายในเก้าสิบ (90)วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์

  เงื่อนไขเพิ่มเติม:

  ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10) บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไปสำหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ เว้นแต่กรณีที่ สำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบและ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น

 5. ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. 5.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
  2. 5.2 ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และอัตราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
   1. (1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือ
   2. (2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ
   3. (3) ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ
   4. (4) ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่ง (1) ฉบับ
  3. 5.3 ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละสิบ (10) หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายกำหนดของผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประเภทบุคคลธรรมดา
  4. 5.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้มีการจ่ายประโชน์อบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ระไว้ในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่แจ้งไว้ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์จะเป็นผู้รับภาระค่าธรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจำนวนเงินที่จะส่งให้
  5. 5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ให้เงินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นำประโยชน์ตอบแทนจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

การจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
08 ส.ค. 2565 18 ส.ค. 2565 02 ก.ย. 2565 เงินสด 0.16 บาท 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
24 พ.ค. 2565 06 มิ.ย. 2565 22 มิ.ย. 2565 เงินสด 0.1660 บาท 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
08 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565 08 มี.ค. 2565 เงินสด 0.1710 บาท 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
10 พ.ย. 2564 22 พ.ย. 2564 08 ธ.ค. 2564 เงินสด 0.1710 บาท 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
05 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2564 02 ก.ย. 2564 เงินสด 0.1565 บาท 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
20 พ.ค. 2564 01 มิ.ย. 2564 17 มิ.ย. 2564 เงินสด 0.1660 บาท 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
04 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2564 04 มี.ค. 2564 เงินสด 0.1710 บาท 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
30 ต.ค. 2563 11 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563 เงินสด 0.1710 บาท 01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
30 ก.ค. 2563 10 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2563 เงินสด 0.1365 บาท 01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
25 พ.ค. 2563 04 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 เงินสด 0.1460 บาท 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
29 ม.ค. 2563 07 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 เงินสด 0.1640 บาท 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
29 ต.ค. 2562 08 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 เงินสด 0.1480 บาท 01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
25 ก.ค. 2562 06 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562 เงินสด 0.1365 บาท 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
28 พ.ค. 2562 07 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2562 เงินสด 0.1470 บาท 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
30 ม.ค. 2562 11 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 เงินสด 0.1325 บาท 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
29 ต.ค. 2561 08 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561 เงินสด 0.1325 บาท 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
26 ก.ค. 2561 07 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 เงินสด 0.1325 บาท 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
22 พ.ค. 2561 01 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 เงินสด 0.1325 บาท 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
29 ม.ค. 2561 07 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 เงินสด 0.1320 บาท 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
25 ก.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 เงินสด 0.1460 บาท 01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
26 พ.ค. 2560 07 มิ.ย. 2560 23 มิ.ย. 2560 เงินสด 0.1434 บาท 01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
02 ก.พ. 2560 14 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560 เงินสด 0.1345 บาท 01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
26 ต.ค. 2559 09 พ.ย. 2559 25 พ.ย. 2559 เงินสด 0.1315 บาท 01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559
27 ก.ค. 2559 08 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2559 เงินสด 0.1405 บาท 01 เม.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
30 พ.ค. 2559 09 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2559 เงินสด 0.0138 บาท 01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
12 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2559 15 มี.ค. 2559 เงินสด 0.0959 บาท 03 พ.ย. 2558 - 31 ธ.ค. 2558

 

การคืนเงินจากการลดทุน

วันที่แจ้งสารสนเทศ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินคืนทุน ประเภท เงินคืนทุน (ต่อหุ้น) หน่วย
30 ก.ค. 2563 10 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2563 เงินสด 0.0200 บาท
25 พ.ค. 2563 04 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 เงินสด 0.0200 บาท
29 ม.ค. 2563 07 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 เงินสด 0.0110 บาท
29 ต.ค. 2562 08 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 เงินสด 0.0190 บาท
25 ก.ค. 2562 06 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562 เงินสด 0.0200 บาท
28 พ.ค. 2562 07 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2562 เงินสด 0.0095 บาท
30 ม.ค. 2562 11 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 เงินสด 0.0240 บาท
29 ต.ค. 2561 08 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561 เงินสด 0.0240 บาท
26 ก.ค. 2561 07 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 เงินสด 0.0240 บาท
22 พ.ค. 2561 01 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 เงินสด 0.0240 บาท
29 ม.ค. 2561 07 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 เงินสด 0.0220 บาท
27 ต.ค. 2560 07 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 เงินสด 0.0220 บาท
25 ก.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 เงินสด 0.0140 บาท
26 พ.ค. 2560 07 มิ.ย. 2560 23 มิ.ย. 2560 เงินสด 0.0200 บาท
02 ก.พ. 2560 14 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560 เงินสด 0.0200 บาท
26 ต.ค. 2559 09 พ.ย. 2559 25 พ.ย. 2559 เงินสด 0.0230 บาท
27 ก.ค. 2559 08 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2559 เงินสด 0.0140 บาท
30 พ.ค. 2559 09 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2559 เงินสด 0.1407 บาท
15 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2559 15 มี.ค. 2559 เงินสด 0.0101 บาท