ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) :

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) :

WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อ :

WHABT

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์


บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สำหรับโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)