ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) :

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) :

WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อ :

WHABT

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์


บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สำหรับโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)